JAARVERGADERING 26-3-2018 H.S.V. ’t SLUISJE

terug naar overzicht

Vrijdag, 9 maart 2018

Namens het bestuur nodigen wij u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op: maandag 26 Maart om 19.30 in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout.


Agenda

1.Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda.

2.Ingekomen stukken en mededelingen.

3.Notulen jaarverslag en ledenvergadering 24-4-2017.

4.Financieel jaarverslag penningmeester 2017

5.Verslag kascommissie, Cor Kuijpers, Piet van Mameren, John Ramakers. Reserve: Gerry Derkkers.

6.Begroting 2018.

7.Jubilarissen

Korte pauze

8.Bespreking viswater

9.Wedstrijdreglement

10.Wedstrijdprogramma 2018

11.Bestuursverkiezing;
Aftredend en herkiesbaar Jan Geven.
Aftredend en niet herkiesbaar: Marinus Smits.
Nieuwe bestuursleden kunnen zich opgeven bij het bestuur voor 22 maart 2018.

12.Rondvraag

13.Sluiting


Met vriendelijke groeten,


Marinus Smits, secretaris